Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Türk Edebiyat Tarihi
Türk Edebiyat Tarihi
Türk Edebiyat Tarihi

Bu Yazıda Neler Var

 • Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar
 • I. İSLÂMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ( -11. yy.)
 • A. Sözlü Dönem ( -8. yy.)
 • Sözlü Dönemin Özellikleri
 • Sözlü dönem ürünleri
 • İlk Türk Destanları :
 • B. Yazılı Dönem ( 8-11. yy.)
 • II. İSLÂMÎ DEVİR TÜRK EDEBİYATI (11-19. yy.)
 • İslâmiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları
 • A. İlk Eserler
 • 1. Kutadgu Bilig
 • 2. Divanü Lûgati't-türk
 • 3. Atabetü'l-hakayık
 • 4. Divan-ı Hikmet
 • 5. Kitab-ı Dede Korkut
 • B. Türk Halk Edebiyatı
 • Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri
 • Âşık Tarzı Türk Edebiyatı
 • Günümüz Halk Edebiyatı
 • Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı
 • Divan Edebiyatı
 • Divan Nesri
 • Yüzyıllara göre Divan edebiyatı
 • 13. yy
 • 14. yy.
 • 15. yy.
 • 16. yy.
 • 17. yy.
 • 18. yy.
 • III. BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI (19. yy- )
 • 1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı
 • b. İkinci Dönem (1876-1896 arası)
 • 2. Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) (1896-1901)
 • 3. Fecr-i Âtî Topluluğu (1909-1912)
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Türk Edebiyatı, Türklerin dâhil oldukları üç medeniyet ve kültür dairesine paralel olarak üç safhada incelenmektedir.
  1. İslâmiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı,
  2. İslâmî Devir Türk Edebiyatı,
  3. Batı Tesirinde Gelişen Türk Edebiyatı.

  Bu tasnif Fuat Köprülü tarafından ortaya atılmış ve edebiyat araştırmacıları tarafından bugüne dek kullanılagelmiştir.

  Türk Edebiyatının Devirlere Ayrılmasında Kullanılan Kıstaslar


  Türk edebiyatı devirlere ayrılırken değişen dil anlayışı, kültürde görülen farklılaşma, yeni dinî hayat, dil coğrafyasındaki gelişme, kısaca medeniyet değişikliği kıstas olarak alınır.
  Çünkü Türk tarihinde görülen üç medeniyet (iki medeniyet değişikliği), edebiyatın da seyrini değiştirmiş, onun konu ve şekil özelliklerini de etkilemiştir.
  Bu arada tanışılan ve alış verişte bulunulan uluslar da edebiyatı etkilemişlerdir.
  Meselâ, Araplardan ilmî eserlerle birlikte Arapça kelime ve tamlamalar, İranlılardan da İslâmiyet’le birlikte nazım tür ve çeşitler alınmıştır.

  Türk edebiyatının üç devire ayrılmasını sağlayan iki medeniyet değişikliği vardır
  1. İslâmiyet’in kabul edilmesi,
  2. Batı medeniyetinin tanınması ve benimsenmesi.

  Bu bilgiler ışığında Türk edebiyatının devirlerini şöyle belirleyebiliriz

  I. İSLÂMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ( -11. yy.)


  İslâmiyet’ten önceki Türk Edebiyatı, Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları devirlerde bütün Türk boyları arasında müşterek ve büyük bölümü sözlü olan edebiyattır.

  İslâm öncesi Türk edebiyatı ulusal bir edebiyattır; nazım şekil ve türleriyle kullanılan ölçü tamamen millîdir.

  Bu dönem edebiyatı, İslâmiyet’in kabul edilmesinden sonra oluşmaya başlayan yeni edebiyat anlayışına kadar devam etmiş, hatta etkisi daha sonraki dönemde de görülmüştür.

  İslâm öncesi Türk edebiyatı sözlü dönem ve yazılı dönem olmak üzere ikiye ayrılır.

  A. Sözlü Dönem ( -8. yy.)


  Türklerin henüz yazıyı kullanmadıkları dönemdir. Yani başlangıçtan 8. yüzyıla kadar olan dönemdir.

  Bu dönem ürünleri tamamen sözlüdür ve genellikle şiir şeklindedir.
  Bazı ürünlerin bazıları günümüze kadar gelmiştir.

  Sözlü Dönemin Özellikleri


  Ø Bu döneme ait yazılı eser yok denecek kadar azdır.
  Ø Bu dönemde Türkler, göçebeliğe dayanan günlük hayatlarında ve özellikle düzenledikleri törenlerde (sığır: av töreni; şölen: ziyafetler; yuğ: ölüm töreni) bir araya geldiklerinde “ozan”, “kam” veya “baksı” denilen şairler “kopuz” denilen saz eşliğinde “koşuk”lar ve “sagu”lar söylerlerdi.
  Ø Bu şiirler (sagu, koşuk, destan) hece ölçüsüyle söylenen ve yarım kafiye kullanılan şiirlerdir.
  Ø Anlatım söze dayanır.
  Ø Düşünce ve hayaller şiirle anlatılmıştır.
  Ø Nazım biçimi dörtlük, vezin hece veznidir.
  Ø Yarım kafiye kullanılmıştır.
  Ø Dil sadedir.
  Ø Bu ürünler düzenlenen törenlerde (sığır: av töreni; şölen: ziyafetler; yuğ: ölüm töreni) ortaya çıkmıştır.
  Ø Şiirler kopuz denilen saz eşliğinde söylenir.
  Ø Daha çok somut konular işlenmiştir.
  Ø Kahramanlık, savaşlar, tabiat ve aşk konuları işlenir.
  Ø Şairlere ozan, kam, baksı, oyun, şaman gibi adlar verilir.

  Sözlü dönem ürünleri


  1. Koşuk
  Ø Hece vezni ve yarım kafiye ile söylenen şiirlerdir.
  Ø Kopuz eşliğinde söylenir.
  Ø Yiğitlik, aşk, tabiat konularını işler.
  Ø Nazım birimi dörtlüktür.
  Ø Bu şiirlerde düz kafiye kullanılır: aaaa, bbba, ccca… (aaab cccb dddb)
  Ø Bu şiirlerin İslâm sonrası halk edebiyatındaki adı koşma’dır.
  Ø Sığır denilen sürek avlarında söylenen lirik şiirlerdir.

  2. Sagu
  Ø Ölen bir kişinin arkasından söylenen ağıt şiirleridir.
  Ø Ölen kişinin kahramanlıklarını, başarılarını, erdemlerini anlatır; ölümlerinden duyulan üzüntüyü dile getirir.
  Ø Koşuk nazım şekliyle söylenir.
  Ø Bu şiirlere İslâm sonrası halk edebiyatında “ağıt”, Divan edebiyatında “mersiye” denir
  Ø “Yuğ” denilen ölüm törenlerinde söylenir.
  Ø Divanu Lûgatit-türk’teki Alp Er Tunga sagusu bu türün önemli bir örneğidir.

  3. Sav
  Ø Türk toplumunun dünyaya bakışını, geleneklerini, varlık anlayışlarını ortaya koyan özlü sözlerdir.
  Ø Bugünkü “ata sözü”nün karşılığıdır.
  Ø Divanu Lûgatit-türk’te pek çok sav vardır.

  4. Destan
  Bütün dünya edebiyatlarının başlangıç eserleri olan destanlar, çeşitli konularda yaradılış hikâyeleri yanında, milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış bir kahramanın veya tarih olayının millet muhayyilesinde ortak sembol ve ifadelerle zenginleştirilmiş uzun manzum hikâyeleridir.

  Türk destanları, kâinatın, insanın, kadının ve erkeğin yaradılışı; Türk milletinin doğuşu, çeşitli Türk devletlerinin kuruluş gelişme, çöküşleri, zafer ve yenilgileri gibi konularla beraber pek çok sebep açıklayıcı efsaneyi de içinde barındırır.

  Bütün dünya edebiyatlarında olduğu gibi Türk Edebiyatının da ilk örnekleri destanlardır.

  Türk Destanlarının Özellikleri
  Milletlerin toplumu derinden etkileyen, tarihî önem arz eden önemli olaylarını (doğal afetler, savaşlar, göç, yangın vb.) konu edinirler
  Manzum hikâyelerdir.
  Destanlarda olağan üstü olaylar ve olağan üstü özellikte kahramanlar vardır.
  Destanlar anonim ve sözlü edebiyat ürünleridir.
  Ağızdan ağıza dolaşmak suretiyle oluşmuşlardır.
  Destanlarda anlatılan olayların geçtiği yer ve zaman bilinmez.
  Kahramanlar lider ve kurtarıcı rolündedir.

  İlk Türk Destanları :


  Altay-Yakut:
  Yaradılış Destanı
  Sakalar Dönemi:
  Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı
  Hun Dönemi:
  Oğuz Kağan Destanı
  Köktürk Dönemi:
  Bozkurt Destanı, Ergenekon Destanı
  Uygur Dönemi:
  Türeyiş Destanı, Göç Destanı

  B. Yazılı Dönem ( 8-11. yy.)


  Bu dönemde Göktürkler ve Uygurlar tarafından kendi alfabeleriyle eserler verilmiştir.

  Türk dilinin tespit edilebilen en eski yazılı metinleri VII. asrın sonlarına ve VIII. asrın ilk yarısına ait olan dikili taşlar (Yenisey ve Orhun anıtları) ve Uygur dönemine ait olan dinî metinlerdir.

  Anıtlar arasında yer alan, Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk adına dikilen Orhun Anıtları, gerek muhtevaları, gerekse mükemmel dil ve üslûplarıyla Türk dilinin, edebiyatının ve tarihinin şaheserleri arasında yer almaktadır. Abidelerin yazarı Yolluğ Tigin’dir.

  Yenisey Kitabeleri
  Yenisey ırmağı çevresinde daha çok mezar taşlarından oluşan bu kitabelerin edebi olarak fazla bir önemi yoktur.

  Göktürk Kitabeleri
  Tonyukuk Anıtı
  720 yılında Göktürk devleti veziri Tonyukuk adına dikilmiştir. Kitabede Tonyukuk, anılarını ve dönemin tarihini anlatmıştır. Anlatımda, atasözlerine bolca yer verilmiştir.

  Kültigin Anıtı
  732 yılında dikilen anıt Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır. Anıtta Kültigin’in ölümü ve yas töreni anlatılmıştır.

  Bilge Kağan Anıtı
  735 tarihini taşır. Bilge Kağan’ın yiğitlikleri ve Türk milletine iletmek istediği mesajlar anıtın içeriğini oluşturur. Bu anıt da Yolluğ Tigin tarafından yazılmıştır.

  Göktürk (Orhun) Kitabelerinin Özellikleri
  Türklerin ilk yazılı eseridir.
  Doğu Göktürklerin tarihine ışık tutar.
  Söylev türünde yazılmıştır.
  Oldukça gelişmiş ve işlenmiş bir dil kullanılmıştır.
  Türk dilinin gelişmişlik düzeyine ilişkin etraflı bilgiler edinilebilir.
  Hem dinî hem de din dışı konular işlenmiştir.
  Tarih, coğrafya ve edebiyata kaynak olacak niteliktedir.
  Türk tarihini, toplumun yaşam biçimini, dünyaya bakış tarzını ortaya koyar.
  Kitabelerde idarecilerin ve sultanların halkı aydınlatması, yaptıklarının hesabını halka vermesi söz konusudur.
  Kitabeleri Strahlenberg bulmuş, 1893’te Wilhelm Thomsen okumuştur.
  Bir yüzleri Göktürk alfabesiyle, diğer yüzleri Çince yazılmıştır.

  Dinî Eserler
  İslâm öncesi Türk edebiyatı yazılı eserleri arasında, Uygur alfabesiyle yazılmış olan çeviri dinî eserler de sayılabilir. Bunlar Mani ve Buda dinlerine ait eserlerdir.

  II. İSLÂMÎ DEVİR TÜRK EDEBİYATI (11-19. yy.)


  8. yy.dan itibaren yerleşik hayata geçen, Müslümanlıkla tanışan Türkler, 10. yy.ın ilk yarısında (920) Karahanlı Devleti hükümdarı Satuk Buğra Han’ın Müslümanlığı kabul etmesiyle başlayan süreçte Müslümanlıkla Türklüğü birleştirip bir sentez ortaya çıkarmışlar, hayat tarzlarını buna göre belirlemişler, bu sayede birlik sağlamışlar ve İslâm dininin, Farsların ve Arapların etkisiyle yeni bir edebiyat oluşturmaya başlamışlardır.

  Bu edebiyatta sözlü eserlerin yanı sıra yazılı eserler de çoğalmıştır.

  İlmî eserler ve Kur’an-ı Kerim aracılığı ile Arapçadan; Edebî eserler aracılığıyla da Farsçadan etkilenilmiştir.

  Yine bu yolla o zamana kadar dış etkilerden uzak olan Türk dili Arapça ve Farsçanın etkisine girmeye başlamıştır.

  İslâm kültürü, ortak İslâm edebiyatının şekil ve tekniği, zevki, hayat görüşü, temaları, motifleri, Türklerden önce Müslüman olarak bir İslâmî edebiyat geliştiren İranlıların aracılığı ile Türk Edebiyatına girmiştir.

  İslâmî edebiyat şiirinde ortak teknik malzeme (şekiller, temalar, motifler) ile ortak bir dünya görüşü ve estetik kavramı benimsenmiştir.

  XIV. asırda yazıya geçirilen "Dede Korkut Kitabı" destan döneminin hatıralarını saklayan, gerek muhteva gerekse dil ve üslup mükemmeliyeti bakımından Türkçenin şaheserleri arasında yerini daima muhafaza eden çok değerli bir eserdir.

  İslâmiyet’ten sonra da destansı edebiyat devam etmiştir

  İslâmiyet’in Kabulünden Sonraki Türk Destanları


  Karahanlı Dönemi:
  Satuk Buğra Han Destanı

  Kazak-Kırgız Kültür Dâiresi:
  Manas

  Türk-Moğol Kültür Dâiresi:
  Cengiz-name

  Tatar-Kırım:
  Timur ve Edige Destanları

  Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri:
  Seyid Battal Gazi Destanı (Battal Gazi’nin İslamiyet’i yayış mücadelesini ve yiğitliklerini anlatır), Danişmend Gazi Destanı (Danişmendname), Köroğlu Destanı

  A. İlk Eserler


  1. Kutadgu Bilig


  Dönemin ilk edebî eseridir.
  İlk siyasetname.
  1070 yılında Balasagunlu Yusuf tarafından Karahanlılar devrinde yazılmış ve Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur. (Eseri beğenen hükümdar bunun üzerine Yusuf’a Has Haciplik unvanı vermiştir.)

  Eserin adı “Mutluluk Veren Bilgi” anlamındadır.
  Mesnevi nazım şekliyle ve Şehname vezin kalıbıyla yazılmıştır.
  6600 beyittir. Ayrıca 173 tane de dörtlük vardır.
  Beyit nazım birimiyle yazılmıştır; ancak dörtlük nazım birimi de kullanılmıştır.
  Aruz ölçüsüyle yazılmış ilk eserimiz kabul edilir.
  Didaktik (öğretici) bir nitelik taşır. Bir ahlâk ve öğüt kitabıdır.
  Hükümdara siyası öğütlerde bulunur.

  Eserde allegorik[1] (sembolik) bir anlatım vardır. Hükümdar Kün Toğdı: Adaleti, Vezir Ay Toldı: İyi yönetimi, Vezirin Oğlu Ögdilmiş: Aklı, Vezirin Kardeşi Odgurmış: Öbür dünyayı temsil eder.

  Eser Hakaniye (Çağatay) Türkçesiyle kaleme alınmıştır.
  Dili oldukça sadedir.

  2. Divanü Lûgati't-türk


  “Türk Dilleri Sözlüğü” anlamına gelir.
  Kaşgarlı Mahmut tarafından 1072-1074 tarihleri arasında yazılmıştır.
  Eser bir sözlük olarak hazırlanmasına rağmen, Türk sosyolojisi, psikolojisi, edebiyatı, gelenek ve görenekleriyle ilgili bilgi veren önemli bir eserdir.
  Türkçenin önemini anlatmak ve Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır.
  Mensur (düzyazı) bir eserdir.
  Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilir. Kelimeleri göçebe boylar arasında gezerek bizzat kendisi derlemiştir. (Diğer önemli sözlükler: Ali Şir Nevai, Muhakemetü’l-Lugeteyn, Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki)
  İslamiyet öncesi edebiyatın sagu, koşuk ve sav örneklerini içerir.
  Eserde 7500 kelime ve Arapça karşılıklarıyla bunların kullanıldığı örnek cümle veya şiirler, dilbilgisi kuralları ve bir harita (o devirdeki Türk boylarının yerleşim alanını gösteren) bulunmaktadır.
  Etnografik bir eser olarak kabul edilir.
  Zamanında konuşulan ve yazılan Türk lehçelerindeki 7500 Türkçe kelimeye Arapça karşılıklar veren ve harf sırasına göre düzenlenmiş bir sözlük durumundadır.
  Ayrıca manzum-mensur parçalar (sav, sagu, koşuk), örnekler ve bazı olaylarla donatılmış bir ansiklopedidir.
  Zamanın Türk tarih ve efsanelerine, coğrafya, halk edebiyatı ve folkloruna dair geniş bilgiler vererek Türkoloji'nin temellerini atmıştır.

  3. Atabetü'l-hakayık


  “Hakikatlerin eşiği” anlamına gelir.
  12. yy’da Edip Ahmet Yügnekî tarafından yazılmıştır.
  Didaktik bir eserdir, ahlak ve öğüt kitabıdır.
  Cömertlik, ilim, doğruluk gibi konuları işler.
  Aruz ve hece ölçüsü birlikte kullanılmıştır.
  Nazım biçimi mesnevidir.
  Hakaniye (Çağatay) Türkçesiyle yazılmıştır.

  4. Divan-ı Hikmet


  Mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi tarafından 12. yy.da yazılmıştır.
  İlâhî aşkın, ibadetin, cennetin vb. konu edildiği didaktik bir eserdir.
  7’li ve 12’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
  Dörtlükler halinde yazılmıştır. Dörtlüklerin adı eserde “hikmet”tir.
  Tasavvufi bir eserdir.
  Dili oldukça sadedir.

  5. Kitab-ı Dede Korkut


  Destandan halk hikâyesine geçiş dönemi ürünüdür.
  12 hikâyeden oluşur.
  Eserde bir yandan Türklerin İslâm öncesi hayatları anlatılırken diğer yandan İslâm’a ait unsurlara da yer verilir.
  Dede Korkut, hikâyelerin içinde adı geçen, yaşlı, bilge, meçhul bir halk ozanıdır.
  Eser 15. yy.da yazıya geçirilmiştir.
  Nazımla nesir iç içedir.
  Kahramanlık, yiğitlik, boylar arası savaşlar, aşk, aile birliği eserde işlenen konular arasındadır.
  Özellikle Deli Dumrul hikâyesinde olduğu gibi Türk aile yapısı, aile bağları, ailenin kutsallığı önemli yer tutan bir konudur.

  B. Türk Halk Edebiyatı


  Türk Edebiyatı, İslâmiyet’in kabulünden ve tarihindeki siyasî gelişmelerden dolayı Anadolu beylikleri, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde iki farklı tarzda gelişme göstermiştir:

  1. Saray, konak, medrese ve bunlara yakın çevrelerde tahsilli kişilerin yarattığı ve Arap ve Fars geleneğine dayanan Klâsik Türk Edebiyatı veya Divan Edebiyatı.
  2. Eğitimleri daha çok sözlü kültür birikimine dayanan, daha çok kırsal kesime ve yeniçeri ocaklarına has olan kişilerin, din ve tasavvuf çevrelerinden olan kişilerin ve halkın kendisinin oluşturduğu ve Orta Asya geleneğine dayalı Türk Halk Edebiyatı.

  Bugün de bir ölçüde yaşamakta olan Türk Halk Edebiyatı geleneği, Türklerin Orta Asya edebiyat geleneklerinin İslâmiyet ve yeni yaşayış şart ve şekilleri içinde tekabül etmiş millî edebiyatlarıdır.

  Türk Halk Edebiyatı, dış yapıda ve bir ölçüde icra töresinde müştereklik gösteren muhteva ve fonksiyonları ile farklı olan Anonim (din dışı), Aşık tarzı (din dışı) ve Tekke (dinî) edebiyatından oluşur.

  Türk Edebiyatı içinde yer alan ve aynı zamanda folklorun da bir alt disiplini olarak değerlendirilen Halk Edebiyatı; edebî zevk, düşünce ve anlatım gücüne ulaşmış âşık ve tekke tarzı sahibi belli eserlerle, malzemesi dile dayalı destan, efsane, halk şiiri, mani, ağıt, türkü, bilmece, masal, halk hikâyesi, fıkra, atasözü, deyimler, tekerlemeler gibi sözlü gelenekte yaşayıp kuşaktan kuşağa aktarılan anonim ürünlerden oluşur.

  Halk Edebiyatı kavramı içinde toplanan bu türlerin bir bölümü günümüzde de bazı bölgelerde dinamik olarak yaşamaktadır.

  Çok zengin ve çeşitlilik gösteren sözlü edebiyattaki anlatım türleri ve manzum eserler özellikle kırsal kesimde yaşayan halkın kültür birikimini sağlamakta, duygu, düşünce ve hayal hazinelerini zenginleştirmektedir.

  Doğu Anadolu bölgesinde canlı olarak devam eden Âşıklar geleneği, kahvelerde, düğünlerde, bayramlarda, sohbetleri zenginleştirirken, aynı zamanda dinleyenleri düşündürmekte ve eğlendirmektedir.

  Nasrettin Hoca, Bektaşî, Laz ve benzeri tipler etrafında teşekkül etmiş ve etmekte olan fıkralar güldürürken düşündürmekte toplumu ve kişileri eleştirirken anlatanı ve dinleyenleri daha iyiye, daha güzele yöneltmektedir.

  Bilmeceler yetişen genç nesillerin zihin gelişimine yardımcı olmaktadır.

  Atasözleri ve deyimler eski nesillerin tecrübelerini ve tavsiyelerini yeni nesillere aktarmaktadırlar.

  Millet hayatındaki, savaşlar, göçler, destanlarda anlatılmış, ölenlerin ardından yakılan ağıtlar ve her konuyu işleyen türküler kederi, neşeyi ve sevgiyi yansıtmaktadır.

  Dini ve kutsî yaşayıştaki heyecan ve vecd ilâhîlerle anlatılmış, âşıklar Türk dilinin anlatım gücünü, inceliğini musiki ile dile getirerek yüzyıllarca yaşatmışlardır.

  + + +

  Türk halk edebiyatının başlıca özellikleri


  Türk halk edebiyatı 12. yy.dan başlayarak Anadolu’da dinî ve din dışı olmak üzere iki koldan gelişmeye başlamıştır.
  Halk edebiyatında daha çok şiir türünde ürünler verilmiştir.
  17. yy.da halk hikâyesi ve halk tiyatrosu türlerinde de ürünler verilmiştir.

  Şiirde
  Nazım birimi dörtlüktür.
  Ölçü, millî ölçümüz olan hece ölçüsüdür. Hecenin en çok 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Fakat şehirde yaşamış, medrese eğitimi almış bazı ozanlar aruzu da kullanmışlardır.
  Genellikle yarım kafiye kullanılır. Daha çok redifle ahenk sağlanır. Kafiyenin yanı sıra “ayak” da söz konusudur.
  Şiirler (önceleri kopuz, şimdilerde) bağlama eşliğinde okunur.
  Dil halkın kullandığı Türkçedir.
  Konu, şekil ve dil bakımından dış tesirlerden uzaktır.
  Nazım şekil ve türleri arasında türkü, koşma, mani, ninni, semai, varsağı, destan, ilâhî, nefes sayılabilir.
  Şiirlerin konuya göre özel başlıkları olmaz. Türe ve şekle göre genel adları vardır: koşma, destan vb.
  Konular, halkın sürekli iç içe olduğu, aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, din, şikâyet gibi konulardır. Daha çok somut konular işlenir.
  Halk edebiyatının da kendine özgü mazmunları, mecazları vardır. Sevgilinin kaşı, gözü, yanağı, boyu her şiirde aynıdır.

  Nesirde
  Nesir halk edebiyatında nazma göre çok çok önemsiz kalmıştır. Çünkü duygu ve düşüncelerin kalıcılığı şiirle daha kolay sağlanmaktadır.
  Nesir örnekleri arasında halk masalları, halk hikâyeleri, efsaneler, ata sözleri, deyimler, halk tiyatrosu, bilmeceler, fıkralar sayılabilir.
  Bunlardan en yaygınları -tür olarak- masallar, hikâyeler ve efsanelerdir.
  Ata sözü, bilmece ve deyimler zaten -halkın ürünü olmakla beraber- her alanda herkes tarafından kullanılmaktadır.

  Anonim Halk Edebiyatı
  Hece ölçüsünü esas alan ürünlerle, atasözü, destan, masal, hikâye, efsane, fıkra, ninni, türkü, bilmece, mani, ağıt gibi söyleyenini genellikle belirleyemediğimiz sözlü ürünler "anonim halk edebiyatı" adı altında toplanmaktadır.
  Tamamen sözlü bir edebiyattır. Ürünler sözlü yolla oluşur; yine ağızdan ağıza aktarılarak yayılır.

  Âşık Tarzı Türk Edebiyatı


  Şiirini, aşk, doğa, kahramanlık gibi konularda, sazıyla birlikte söyleyen şairlere İslâm’dan önce “ozan”, “baksı”, “kam” denilirken, İslâm’ın kabulünden sonra “âşık” ya da “saz şairi” denmiştir. Âşık, bir yönüyle eski destan (epope) geleneği sürdüren, ama başka bir yönüyle, adının da belirttiği gibi “sevda şiirleri” (lirik türden şiirler) söylemekle görevlenmiş bir sanatçıdır.
  Bu âşıkların oluşturduğu edebiyata da “âşık tarzı Türk edebiyatı” denir.
  Âşık tarzı Türk edebiyatı (şiiri), Anadolu’da XVI. yy.dan sonra -daha önce de var olmasına rağmen- anonim halk şiirinin etkisinde gelişen ve saz şairlerinin meydana getirdiği bir edebiyattır.
  Önceleri anonim halk şiirinin etkisinde ve dili sade iken zamanla klâsik şiirin etkisine girmeye başlamış ve dili de buna paralel olarak kısmen sadeliğini kaybetmiştir.
  Âşık edebiyatı şiirden ibarettir. Bu şiir din dışı bir şiirdir; âşık da denilen şairlerin kopuz, bağlama, cura, tambura eşliğinde söyledikleri sözlü-besteli edebiyat türüdür.
  Gelişme alanları arasında kahvehaneler, asker ocakları, kervansaraylar, bozahaneler, tekkeler, konaklar vardır.
  Halk âşığı sözünün yerine "halk ozanı" ifadesi de kullanılır. Halk âşıkları hemen her konuda sayısız eserler bırakmışlardır. Bu ürünlerin önemli bir bölümü okuma yazma bilmeyen âşıklarca irticalen söylendiği için unutulmuş bir bölümü de cönklerle, yazılı olarak korunmuştur.
  Âşık, Türk Halk Edebiyatında XVI. yy’ın başından itibaren görülen şair tipidir.
  Âşığın şairlik gücünü rüyasında pirin sunduğu “aşk badesini” içmekle ve “sevgilisinin hayalini” görmekle kazandığına inanılır. Rüyada genellikle âşık adayının karşısına bir sevgili veya saz çıkmaktadır. Rüyaların süsü ak sakallı bir derviş ve bazen bir bazen üç dolu bardaktır. Bardağın rüyada tas hâlinde görülmesine de sık sık rastlanır. Ozanlara rüyada sunulan tasların içindeki mayilere “aşk dolusu” denir. Fars Edebiyatı’nın etkisiyle bâde adını da almaktadır. Bunlar; erlik, pirlik ve aşk badesi diye adlandırılırlar.
  Âşıklar, saz şairliğini usta âşıkların yanında öğrenir, sonra onlardan mahlâs alarak diyar diyar gezmeye, ellerinde saz şiirler söylemeye başlarlar.
  Âşıklarımız genellikle bir usta âşığın yanında yetişirler. Ondan hem usta deyişlerini hem de sanatın icrasına ilişkin yol ve yöntemleri öğrenirler. Âşık meclislerinde, kahvelerde bu ustaların sanatlarını icra ediş biçimlerini yeterince kavradıktan sonra, ustalaşan ozanlarda kendilerine çırak alırlar ve gelenek bu şekilde devam eder.
  Âşık, bilgi, duygu ve becerisini yaptığı atışmalarda gösterir. Atışmalardaki amaç; yarışmak ve kazanmaktır. Atışmalarda en az iki âşık karşı karşıya gelir. Mecliste bulunan saygın bir kişinin ya da usta bir ozanın ayak söylemesiyle atışma başlar. Ayağa uygun dörtlük söyleyemeyen âşığın yenilgisiyle atışma sona erer.
  Âşık Edebiyatının başlıca unsurlarından birisini hikâye anlatma oluşturur. Saz şairleri içerisinde geleneğe bağlı olanların çoğu âşık meclislerinde hikâye anlatırlar. Bir kısım usta saz şairleri ise, bir yandan usta malı halk hikâyeleri anlatırken bir yandan da kendi düzdükleri hikâyeleri anlatırlar. Çıldırlı Âşık Şenlik, Ercişli Emrah, Sabit Müdami geleneğe bu yanıyla katkıda bulunmuş saz şairleridir.
  Tunguzların, “şaman”; Moğolların ve Boryatların “bo” veya “bugue”; Yakutların “oyun” (ouioun); Altay Türklerinin “kam”; Samoyetlerin “tadibei”; Finovaların “tietoejoe” (bakıcı); Kırgızların “baksı/bakşı”, Oğuzların “ozan” dedikleri ve halk arasında büyük bir yer ve ehemmiyetleri olan bu temsilciler, toplumun yaşam biçimlerini düşünce ve duygularını, olaylara bakış açılarını şiirleriyle dile getirmişlerdir.
  Aşıklık geleneği Anadolu coğrafyasında bugün de canlı olarak yaşatılmaktadır.

  Âşık tarzı Türk şirinin nazım şekil ve türleri şunlardır:
  Şekiller: koşma, semai, varsağı, destan.
  Türler: güzelleme, koçaklama, taşlama, ağıt.

  Âşık edebiyatının önemli temsilcileri:
  13. yy: Yunus Emre
  16. yy: Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal,
  17. yy: Köroğlu, Âşık Ömer, Gevherî, Kayıkçı Kul Mustafa, Ercişli Emrah
  19. yy: Dadaloğlu, Dertli, Erzurumlu Emrah, Batburtlu Zihni, Seyrani, Ruhsati...
  20. yy: Âşık Veysel, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova, Sefil Selimi...

  Günümüz Halk Edebiyatı


  Genel Özellikler
  Türk halk edebiyatı Anadolu’da 13. yy.da Yunus Emre’yle ve 14. yy.da yazıya geçirilen Dede Korkut Hikâyeleri’yle ilk olgun ürünlerine vermeye başlamıştır.
  Anadolu’da “ozan”ın ve “kopuz”un yerini “âşık” ve “bağlama” almıştır.
  Baştan beri anonim olarak süregelen halk edebiyatı özellikle 15. yy.dan itibaren hem anonim hem de kişisel ürünlerle gelişmesini sürdürmüştür. Son dönem Türk halk edebiyatı sadece kişisel ürünlerle kendini göstermektedir.
  Şehirde yaşayan eski halk şairleri divan şiirinden de etkilenmiş, günümüz halk şairleri ise konu ve tema bakımından şiiri daha da genişletmişleridir.
  Şekil bakımından halk şiirinde değişiklik görülmez; muhteva ise değişen zamanın ve diğer edebiyat dallarının tesiriyle çağdaşlaşmıştır. Buna rağmen mazmunlar, sıfatlar, dertler, sevinçler aynıdır.
  Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan, Talibî Coşkun, Erzurumlu yaşar Reyhanî, Şeref Taşlıova, Karslı Murat Çobanoğlu günümüz halk şiirinin başlıca temsilcileridir.

  Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı


  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatı İslâmiyet’in ve Tasavvufun etkisiyle ortaya çıkmıştır.
  İslâmiyet’in kökleşip yayılmasında büyük etkisi olan tasavvuf, zamanla edebî eserlerde de işlenmiş, din ve tasavvuf, edebiyat aracılığıyla yayılmaya çalışılmıştır.
  Tasavvuf, fizik ötesi gerçekleri, insanı, insanlığı ve evreni kapsayan bir düşünce düzeni, bir din felsefesidir. Kalbi dünya alâkalarından ayırarak, Allah sevgisiyle doldurmayı amaçlayan tasavvuf, bir düşünüş ve inanç sistemidir. İçinde yaşadığımız âlemin esrarı nedir? Niçin yaşıyoruz? Niçin geldik bu dünyaya? Biz neyiz? Yaşamanın anlamı, var olmanın aslı, gerçek başlangıç ve son nelerdir? İşte tasavvuf bu sorulara cevap vermeye çalışır.
  Tasavvufa göre her şeyin kaynağı Tanrı’dır. Evrenin varlığı Tanrı’nın güzelliğinin yansımasıdır. Tanrı tek güzelliktir ve tek varlıktır. İnsanlar da Tanrı’nın birer parçasıdır. İnsan yaratılmakla, dünyaya gönderilmekle aslında gurbete gönderilmiştir. Herkes ona kavuşmak için çalışmalıdır. O’na kavuşmak için çabalayanlara ve O’nun mutlak ve eşsiz güzelliğine hayran olanlara âşık denir. Mutasavvıf ise âşık olmanın yanı sıra, tasavvuf felsefesini yazı ve şiirlerinde işleyen, insanlara tasavvufu, dolayısıyla insan ve Allah sevgisini aşılayan kişilerdir.
  Bunlardan Hoca Ahmet Yesevî (Öl.1167), Anadolu Türklerinin geliştirdiği tasavvuf edebiyatının ilham kaynağıdır. Onun Divan-ı Hikmet adlı tasavvufî eseriyle ve Orta Asya’dan Anadolu’ya gönderdiği öğrencileriyle Türk Tasavvuf edebiyatının XIII. yy.da temelleri atılmıştır. Bu edebiyat, Bektaşîlik tarikatiyle gelişmiş, Yunus Emre ile en mükemmel anlatım yeteneğine ulaşmıştır.
  Yunus Emre’yi bu kadar üne kavuşturan bir başka özellik de dinî-tasavvufî konuları ayrımsız bir insan sevgisiyle anlatmış olmasıdır. XIII asrın ikinci yarısıyla XIV. Asrın başlarında yaşamış olan Yunus Emre, şiirde çığır açmış büyük sufî ve şairdir. Yunus Emre; Divan, Aşık, Tekke ve Tasavvuf Edebiyat tarzlarının her üçünde de etkili olmuştur. Eserlerini sade bir dille söylemiş, hem heceyi hem aruzu kullanmış, lirik şiirin en güzel örneklerini vermiştir.

  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatına Tekke edebiyatı da denir.

  Dinî-Tasavvufî Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dinî-yazavvufî düşünceyi yaymaktır. Şair, mensup olduğu tarikatin düşünce sistemini, felsefesini yaymak için şiiri bir araç olarak kullanmıştır. Bunda anonim halk edebiyatının büyük etkisi olmuştur.
  Tekke şairlerinin çoğu tarikatlerde yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Onlar dinî inançları yasaklama ve korkutma yöntemiyle değil, insanı, Allah’ı, tabiatı, cenneti vb. sevdirmekle yaymışlardır.
  Tekke şiir, halk şiirinden de divan şiirinden de nazım şekilleri almıştır.
  Hem aruz hem hece vezni kullanılmıştır.
  Dil sadedir, çünkü halka yöneliktir.

  Önemli temsilcileri:
  13. yy: Mevlânâ, Sultan Veled, Yunus Emre (Divan, Risaletün-nushiye)
  14. yy: Âşık Paşa
  15. yy: Süleyman Çelebi, Hacı Bayram Veli, Eşrefoğlu Rumî
  16. yy: Pir Sultan Abdal

  C. Klâsik Türk Edebiyatı
  Divan Edebiyatı başlangıçta iki yabancı gelenek olan Arap-Fars (özellikle Fars) edebiyatları geleneğine dayanarak kurulmuş, zaman içinde taklidi aşan Osmanlı terkibi ve üslûbuna ulaşarak millî edebiyat hüviyetini kazanmıştır.
  Klâsik Türk edebiyatı gibi Batı tesirinde gelişen Türk edebiyatı da zamanla kendi benliğini kazanmıştır. Doğuş ve gelişme serüvenleri birbirine benzer.
  İslâmîyet’in yerleşmesi sürecinde oluşmaya başlayan bir edebiyattır. Bundan dolayı konuları arasında din, Allah, peygamber, tasavvuf vb. önemli bir yer tutar.

  Divan Edebiyatı


  13-19. yüzyıllar arasında ürün veren bu edebiyata şairlerinin şiirlerini “divan” adı verilen yazmalarda toplamaları dolayısıyla Divan edebiyatı denir.
  Bu edebiyat, medrese kültürüyle yetişen aydın şairlerin Arap ve İran edebiyatını örnek alarak oluşturdukları klâsik bir edebiyattır. Zamanla bu taklit sona ererek özgünlük yakalanmıştır.
  Klâsik Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, yüksek zümre edebiyatı diye de adlandırılır.
  Aydın tabaka, yüksek zümre edebiyatı denmesinin sebebi bu edebiyatı yapanların ve ona ilgi gösterenlerin seçkin çevrelerden oluşu olarak gösterilir. Bu bir iddiadan öteye gitmiş değildir.
  Klâsik edebiyatta nesirden çok nazım önemlidir. Nesirde de nazım unsurları (seci, ahenk vb) kullanılmıştır. Nesirdeki dil nazma göre daha anlaşılmazdır.

  Bu edebiyatta şekil ve muhteva bakımından belirli kalıplar vardır: güzellik anlayışı, mecazlar...
  Tezkireler, şairlerin hayatlarını anlatan ve şiirlerinden örnekler veren eserler olarak bu edebiyatın tarihinin ve başarısının vesikalarıdır.

  Divan Şiirinin Başlıca Özellikleri
  Divan şiirinin kökleri İslâm öncesi Arap şiirine dayanır.
  Bu şiir tarzı İslâmiyet’ten sonra, bu dine giren çeşitli milletlerin katkısı ile önce Arapçada, daha sonra Farsça ile Doğu ve Batı Türkçelerinde, en sonra da Hint Müslümanlarının yazı dili olan Urducada gelişmiştir.
  Nazım birimi genel olarak “beyit”tir. Dört ve daha fazla dizeden oluşan bentler de kullanılmıştır.
  Ölçü aruz ölçüsüdür. Son zamanlarında az da olsa hece kullanılmıştır.
  Tuyuğ ve şarkı hariç bütün nazım şekil ve türleri Fars edebiyatı aracılığıyla Arap edebiyatından alınmıştır.
  Kelime ve kelime grupları yönünden Arapça ve Farsçadan oldukça çok etkilenmiştir. Süslü, sanatlı ve ağır bir dil kullanmışlardır.
  Redif ve kafiyeye önem verilmiştir. Göz için kafiye esastır, tam ve zengin kafiye kullanılmıştır.
  Şiirlerin (kasideler ve mesneviler hariç) belli bir adı yoktur. Şiirin sonunda şairin mahlası (takma adı) geçer.
  Nazım şekil ve türleri kesin sınırlarla birbirinden ayrılmıştır.
  Şiirlerde genellikle konu bütünlüğü olmadığı gibi bütün güzelliğine değil parça güzelliğine önem verilir. Kısmen kasidede ama özellikle mesnevilerde konu bütünlüğü vardır.
  Sanat için sanat ön plândadır.
  Anlam da söyleyiş de son derece önemlidir. Bu yüzden söz sanatları bolca kullanılmıştır.
  Konular genellikle gerçek hayattan uzaktır. Aşk, sevgili, ölüm, ıstırap, şarap, övgü ve din gibi konular en çok işlenen konulardır. Soyut konular işlenir.
  Duygu ve düşünceler, kalıplaşmış “mazmun”larla anlatılır. Fikirler ve duygular neredeyse ortaktır. Boyun servi; kaşı keman; çenenin elma; ağzın nokta oluşu her şairde aynıdır.
  Divan şairlerinin müstakil dünya görüşleri ve felsefeleri yoktur. Hepsi aynı fikirleri değişik bir biçimde söylemişlerdir.
  Divan şairleri Fars edebiyatının üstatlarına yetişmeyi hedefleyip zamanla onları geçtikleri gibi birbirlerine de benzemeye çalışmışlardır. Bundan dolayı nazirecilik geleneği oluşmuştur.
  Şairin kişiliğini ve büyüklüğünü, söyleyiş orijinalliği ve güzelliği sağlar.
  Divan şairi daima aşıktır. Bu aşk onulmaz dert olmakla beraber şair bu dertten memnundur, onlara göre bu derdin dermanı gene bu derdin kendisidir. Hatta zamanla beşerî aşk yerini Allah aşkına bırakır. Bu sebeple âşık mecazî sevgilisine kavuşmak istemez.
  En başarılı ve tanınmış divan şairleri Baki, Fuzuli, Nedim ve Nefi'dir.

  Divan Nesri


  Divan edebiyatında nesre inşa, nesir yazana münşi, nesirlerin toplandığı eserlere münşeat denir. Nesir türündeki eserler; tarihler, münşeat, tezkireler; ilmî, dinî ve ahlâkî eserlerdir.

  Divan nesri üç bölümde incelenir:
  Sade Nesir
  Halk için yazılan sade anlatımlı nesirlerdir.
  Bu nesirle halka yönelik masal, efsane, öykü, destan, dinî ve tasavvufî konular anlatılır.
  Aşıkpaşazade Tarihi, Mercimek Ahmet’in Kabusname’si, Kul Mesut’un Kelile ve Dimne çevirisi, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si bu nesrin önemli örnekleridir.

  Orta Nesir
  Tarih ve bilim kitaplarında gördüğümüz nesirdir. Ustalık göstermek amacı güdülmediği hâlde dili sade nesirden ağırdır. Katip Çelebi’nin bazı eserleri ve Naima’nın kendi adıyla anılan tarihi bu nesre örnektir.

  Süslü ve Sanatlı Nesir
  Seciler (düz yazıda kafiye), söz ve anlam sanatları, bağlaçlarla uzayıp giden cümleler bu nesrin ayırıcı özelliğidir.
  Dili, yabancı söz ve tamlamalarla yüklüdür.
  Sanatçı bu nesirle ustalığı göstermeye çalışır.
  Süslü nesir, ahlâk ve felsefe konularını işler ve bazı mektuplarda görülür.
  Sinan Paşa’nın Tazarruname’siyle Veysî ve Nergisî’nin nesirleri bu türün örnekleridir.

  Nesir Türleri:
  Münşeat: Mektuplar ve düzyazı örnekleri.
  Tarih: Tarihî olayları anlatan eserler. Örn: Naima, Neşrî...
  Siyer: Peygamberimizin hayatı ve savaşları.
  Tezkire: Çeşitli sınıftan meşhur insanların, özelikle şairlerin biyografileri. Örn: Ali Şir Nevai, Mecalisün-nefais; Lâtifî, Tezkire; Sehî, Tezkire; Kınalızade Hasan Çelebi, Tezkiretüş-şuara...
  Surname: Büyük düğün törenleri.
  Gazavatname: Çeşitli kahramanların savaşları.
  Seyahatname: Gezi yazıları Örn: Evliya Çelebi, Seyahatname (17. yy.).
  Hilye: Peygamberimizin iç ve dış özellikleri.

  Yüzyıllara göre Divan edebiyatı


  13. yy


  Hoca Dehhanî
  İlk divan şairi olarak kabul edilir.
  Din dışı konularda ve lirik şiirler yazmıştır. Aşk en önemli temadır.

  Sultan Veled
  Mevlevilik tarikatinin kurucusu ve Mevlânâ’nın oğludur.

  Şeyyad Hamza
  Lirik şiirleriyle tanınır.

  14. yy.


  Ahmedî
  Din dışı ve şiirleri vardır.
  Divan şiirinin ilk başarılı şairi kabul edilir.
  Eserleri: Cemşid ü Hurşid (mesnevî), İskendername (mesnevî), Divan...

  Nesimi
  Tasavvufî ve lirik şiirleriyle, özellikle tuyuğlarıyla tanınır. Şiirleri coşkulu ve akıcıdır.
  Azerî Türkçesi ile yazmıştır.
  Sonraki şairleri de etkilemiştir.
  Divanı vardır.

  Âşık Paşa
  Garipname’si meşhurdur.

  15. yy.


  Şeyhî
  Harname adlı mesnevisi ünlüdür. Mesnevi hiciv türündedir. Hüsrev ü Şirin adlı bir mesnevisi daha vardır.
  Bir gazel şairidir.
  Asıl mesleği hekimliktir.

  Süleyman Çelebi
  Mevlid’i ünlüdür.

  Necatî Bey
  Ahmet Paşa

  Ali Şir Nevaî
  Çağatay şairidir. Eserlerini Çağatay Türkçesi ile yazmıştır.
  Lirik şiirleri vardır.
  Çok sayıda eser vermiş önemli bir şairdir. Otuza yakın eseri vardır.
  Edebiyatımızdaki ilk şairler tezkiresi olan (biyografi) Mecalisü’n-Nefais ona aittir.
  Hamse’si de ünlüdür.
  Muhakemetül-lûgateyn adlı eseri ünlüdür. Eserde Türkçe ile Farsçayı karşılaştırarak Türkçeyi üstün tutmuştur. Eseri, o dönemde Türkçenin ikinci plâna itilmesine tepki olarak ve yeni yetişen şairlere Türkçenin de üstün bir şiir dili olduğunu kanıtlamak için yazmıştır.

  16. yy.


  Bakî (1526-1600)
  Divan şiirinin üstatlarındandır.
  Kanunî döneminin ihtişamı onun şiirlerine de yansımıştır.
  İyi bir medrese eğitimi almıştır.
  Çeşitli medreselerde müderrislik yapmıştır. Kadılık görevlerinde bulunmuştur.
  Çok istediği şeyhülislâmlık mertebesine gelememiştir.
  Rindane gazel şairidir. Dünya zevkini, hayattan kâm almayı prensip edinmiştir.
  Daha çok din dışı konuları işlemiştir. Aşk, tabiat, devrin zenginliği şiirlerinin konularıdır.
  Şiirlerinde tasavvufa da yer vermiştir.
  Ahenkli bir dili vardır. söyleyişe önem vermiştir.
  Söz sanatlarını da başarıyla kullanmıştır.
  Sultanuş-şuara unvanını kazanan şair, divan şiirini İran şiiri seviyesine yükseltenlerdendir.
  Divanının yanı sıra başka eserleri, nesirleri de vardır.
  Kanunî Mersiyesi meşhurdur.

  Fuzulî (1495-1556)
  Divan edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilir.
  O bir gazel şairidir.
  Bağdatlıdır. Kerbelâ’da yaşamış, türbedarlık yapmıştır. Hayatı sıkıntılar içinde geçmiştir.
  İyi bir eğitim görmüş, Arap ve Fars dillerini öğrenmiştir.
  Şiirlerini Âzerî Türkçesi ile yazmıştır.
  Tasavvuf ve aşk şiirinin vazgeçilmez konularıdır.
  Onun aşkı mecazî aşk değil hakikî aşktır. Mecazî aşkı -tasavvuf anlayışına uygun olarak- hakikî aşka bir köprü olarak kullanmıştır. Aşk acısından hoşnuttur. Derman istemez. Kavuşmayı da istemez. Çünkü bilir ki derman ve kavuşma aşkı bitirecektir.
  Istırabın yanında rintlik de vardır şiirlerinde.
  Fuzulî ilme çok önem verir. İlimsiz şiirin temelsiz duvara benzediğine inanır.
  Mesnevi dalında da Leylâ vü Mecnun’u meşhurdur. Leylâ ile Mecnun aşkını en içli bu eser dile getirmiştir denilebilir. Eser daha sonra yazılan ve aynı adı taşıyan eserlere örnek ve esin kaynağı olmuştur.
  Şikâyetname, onun hiciv türünde yazdığı bir mektuptur. Türk edebiyatında hicve de mektuba da önemli bir örnektir.
  Eserleriyle sonraki divan ve bazı halk şairlerine önderlik etmiştir.
  Türkçe ve Farsça divanının yanında Leylâ vü Mecnun (mesnevi), Hadikatüs-süeda, Beng ü Bade, Şikâyetname, Sakîname (Heft Cam), Tercüme-i Hadis-i Erbain, Rind ü Zahid, Sıhhat ü Maraz, Muamma Risalesi, Matlaul-itikad, adlı eserleri ve Türkçe mektupları vardır.

  Bağdatlı Ruhî
  Sosyal aksaklıkları işleyen Terkib-i Bend’i en önemli eseridir.

  17. yy.


  Nef’î (1575-1633)
  Erzurum doğumludur.
  İyi bir medrese eğitimi almıştır.
  Şiirde sözün gücüne, yani şairaneliğe önem vermiştir. Ona göre söyleyiş ve ses unsuru son derece önemlidir.
  Dili oldukça ağırdır. Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları fazlaca kullanmıştır. Fakat dili akıcıdır.
  Divan edebiyatının en önemli kaside şairidir. Şöhretini kasideleri ile sağlamış, şairaneliğini kasideleriyle ortaya koymuş, kendini en mübalâğalı şekilde kasidelerinde övmüştür.
  Ölçü tanımayan bir şairdir. Överken göklere çıkarır, yerdiğinde de adeta yerin dibine geçirir.
  En önemli eseri divanıdır. Siham-ı Kaza eserinde hicivlerini toplamıştır.

  Nabî
  Hikemî şiirin öncüsüdür. Didaktik şiirleriyle ünlüdür. Yaşadığı dönemin (gerileme dönemi) etkisiyle toplumun aksayan yönlerinden hareketle öğüt verici şiirler yazmıştır.
  Hayrabat ve Hayriye mesnevileriyle divanı vardır.

  18. yy.


  Nedim (1680-1730)
  “Haddeden geçmiş nezaket yâl ü bal olmuş sana
  Mey süzülmüş şişeden ruhsar-ı al olmuş sana”
  Lâle devri şairidir.
  Bir gazel şairidir. Şarkıda da en önemli isim odur.
  Devrin zevkini ve eğlencesini şiirlerinde işlemiştir.
  Şiirlerinde zevk, safa, çapkınlık (seviyeli), nükte, zarafet, aşk, şarap, tabiat, neşe ve musikî bir aradadır. Dinî konulara hiç yer vermemiştir.
  Şiirde divan edebiyatının katı kurallarının dışına çıkarak mahallileşme cereyanını başlatmıştır. Şiire halk ruhunu, deyimlerini, zevkini, coşkusunu, İstanbul’u ve İstanbul Türkçesini şiirlerine yansıtmıştır.
  Dili yalın, açık, ahenkli ve akıcıdır.
  Söz sanatlarını da başarıyla kullanmıştır.
  En önemli eseri divanıdır.

  Şeyh Galip (1757-1799)
  Divan edebiyatının son büyük üstadıdır.
  Mevlevî şeyhlerindendir.
  Dili süslü ve ağırdır.
  Şiirlerinde musiki önemlidir.
  Sebk-i Hindî tarzının temsilcisidir.
  Başlıca eserleri divanı ve sembolik bir aşk hikâyesi olan Hüsn ü Aşk’ıdır.
  Hüsn ü Aşk tasavvufî bir eserdir. Devir nazariyesini, Allah aşkını, tarikat felsefesini bu eserinde işlemiştir. Hüsn-i mutlak olan Allah’ı ve onun güzelliğini bulma yolundaki âşığın başına gelebilecekleri anlatmıştır


  III. BATI ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI (19. yy- )


  Çağdaş Türk Edebiyatı, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin hızlandığı, yapılan yeniliklerin başarıya ulaşamadığı, batıya yönelme gereğinin duyulduğu bir zamanda, yani 1839’da Tanzimat Fermanı’nın ilân edilmesiyle başlayan medeniyet ve kültür değişikliği ve bu değişikliğin dayandığı Batılılaşma olgusunun belirlediği bir gelişim sürecinde değerlendirilebilir.

  19. yüzyılda Türk edebiyatı, batılılaşma hareketine bağlı olarak roman, hikâye, tiyatro gibi yeni türlerin denenmesiyle çağdaş bir çizgiye girdi.

  Türk edebiyatının yönü batı düşüncesinin temel alınması sonucu değişti. Batıyla ilişkiler, aydınların bir batı dilini öğrenmeleri, batı edebiyatından yapılan çeviriler, batıdaki fikir akımları ile tanışma bir kültür ve medeniyet değişimini gündeme getirdi. Sosyal, ekonomik ve siyasî hayatta meydana gelen değişiklikler edebiyata da yansıdı, Cumhuriyetin kuruluşuna kadar arayışlar devam etti.

  1. Tanzimat Devri Türk Edebiyatı


  Tanzimat Fermanı ile beraber edebiyatta da batıya yönelme başlar.
  Tanzimat dönemi edebiyatının kesin olmamakla birlikte başlangıç tarihi olarak 1860 gösterilebilir. Bu tarih, Tercüman-ı Ahval’in yayımlanmaya başlayış tarihidir.
  Bu dönemde batı edebiyatlarından birçok yeni tür ve şekiller alınmış; önceleri çevirme, sonraları taklit ve telif etmek suretinde bu türlerde eserler verilmiştir.
  Tanzimat Edebiyatının temsilcilerinin amacı batı örneğine göre bir edebiyat yaratmak ve batı hayatını tanıtmak olduğu için, sanatçıların hepsi edebiyat türlerinin romandan şiire kadar en az bir kaçı ile örnekler yazmışlardır. Bu dönemde telif eserler yanında çok sayıda tercüme ve adapte eser de Türk Edebiyatına dahil edilmiştir.
  Bu dönemde yapılan yenilikler ve alınan türler şunlardır.

  Gazete
  Bir yayın organı olarak 1831’de çıkmaya başlayan Takvim-i Vakayi, resmî bir gazete idi.
  Daha sonra yarı resmî olarak 1840’ta İngiliz Churchill tarafından Ceride-i Havadis çıkarıldı.
  İlk edebî ve özel gazete ise 1860 yılında Şinasî ve Âgâh Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahvaldir.
  Daha sonra Şinasî, 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkarmaya başlar.
  Bunların dışında Muhbir (1866), Hürriyet (1867), Basiret (1869), İbret (1871), Devir (1872), Bedir (1872) gazeteleri çıkar.

  Hikâye ve Roman
  Türk edebiyatı romanla ilk defa 1859’da karşılaşır. Yusuf Kâmil Paşa Fenolen’in Telemak (Telemaque) adlı romanını tercüme eder.
  İlk yerli roman Şemsettin Sami’nin Taşşuk-ı Talât ve Fıtnat (1872)’ıdır.
  İlk hikâye Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayet’idir.


  İlk tiyatro Şinasi’nin Şair Evlenmesi adlı, iki perdelik, komedi türündeki eseridir. Eserde görücü usulü ile yapılan evliliklere gönderme yapılır.

  Şiir
  Tanzimat döneminde en önemli yenilik şiirde görülür.
  Şekil olarak divan şiirine bağlı kalınmış, fakat konu bakımından hem eski terk edilmiş hem de oldukça yeni ve çeşitli konular işlenmiştir.
  Aruz ölçüsünün yanında az da olsa hece kullanılmıştır.
  Gazel, kaside, terkib-i bent gibi şekiller kullanılarak hak. Adaler, kanun, medeniyet, eşitlik hürriyet kavramları işlenmiştir.
  Tanzimat yazar ve şairleri hem yaşadıkları dönem hem de -daha önemlisi- edebiyata bakış açıları ve işledikleri konular bakımından iki gruba ayrılır:

  a. Birinci Dönem (1860-1876 arası)
  1860-1876 yılları arasında Tanzimat edebiyatının birinci dönem temsilcileri Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami ve Ahmet Vefik Paşa'dır.
  Bu dönemde sanat toplum içindir görüşü benimsenmiştir.
  Bu sebeple şiirde söyleyişe değil fikre önem verilmiştir.
  Dilde sadeleşme fikri savunulmuş ama uygulanamamıştır.
  Hece vezni ve halk edebiyatı da savunulmuş ama sözde kalmıştır.
  Divan edebiyatına tümden karşı çıkılmış ve ağır bir dille eleştirilmiştir.
  Fransız edebiyatı örnek alınarak romantizmden etkilenilmiştir.
  Roman, tiyatro, makale gibi batıdan alınan türler ilk defa bu dönemde kullanılmıştır.
  Noktalama işaretleri de ilk defa bu dönemde kullanılmıştır.
  Kölelik ve cariyelik, romanlarda sıkça işlenmiştir.
  Romanlar teknik bakımdan oldukça zayıftır. Yer yer olayların akışı kesilerek okuyucuya bilgiler verilmiştir, uzun uzun tasvirler yapılmış, tesadüflere sıkça yer verilmiştir.
  Edebiyatçılar edebiyatın yanında devlet işleriyle, siyasetle de bilfiil ilgilenmişlerdir.  Şinasi (1826-1871)
  Türk edebiyatında yeniliklerin öncüsüdür.
  1860’ta Tercüman-ı Ahval’i (ilk özel gazete), 1862’de Tasvir-i Efkâr’ı çıkardı.
  İlk makaleyi (Tercüman-ı Ahval mukaddimesi), ilk piyesi (Şair Evlenmesi) o yazdı.
  Noktalama işaretlerini de ilk defa o kullandı.
  La Fontaine’den fabllar tercüme etti.
  Lamartin’den de manzum çevirileri vardır. İlk şiir çevirilerini de o yaptı.
  Nesirlerinde dili sade; şiirlerine ise ağırdır.
  Tanzimat Fermanı’nı ilân eden Mustafa Reşit Paşa için yazdığı iki kasidesi ünlüdür. Bu kasidelerdeki övgüleri divan şiirindekinden daha abartılıdır.
  O, başarılı bir şair ve yazar olmamasına rağmen batı edebiyatından alınan yeni türlerle edebiyatımızın batılılaşmasında en çok onun emeği vardır.

  Eserleri:
  Şair Evlenmesi (Piyes; edebiyatımızdaki ilk tiyatro eseri),
  Müntehabat-ı Eşar (Şiir),
  Divan-ı Şinasi (Şiir),
  Durub-ı Emsal-i Osmaniye (ilk ata sözleri kitabı),
  Tercüme-i Manzume (çeviri şiirler)

  Ziya Paşa (1829-1880)
  Doğu kültürüyle yetişmiş, sonradan batı edebiyatına yönelmiştir.
  Fikren yenilikçi olmasına rağmen eserlerinde eskiyi, divan şiiri geleneğini devam ettirmiş, gazel ve kasideler yazmıştır.
  En meşhur terkib-i bent ve terci-i bent şairimizdir.
  Harabat adlı bir divan şiiri antolojisi vardır. Daha önce “Şiir ve İnşa”da divan şiirinin bizim şiirimiz olmadığını, asıl şiirimizin halk şiiri olduğunu söyleyen şair, eski şiir geleneğini sürdürmüş, Harabat’ta âşık şiirini eleştirmiştir. Bunun yanında sade dilden yanadır, ama kendisi ağır bir dil kullanır. Bu onun içinde bulunduğu bir ikilemdir. Hem eskiyi eleştirmekte hem de geleneği devam ettirmektedir.
  Eserleri:
  Harabat: Divan Şiiri antolojisi.
  Külliyat-ı Ziya Paşa/Eş’ar-ı Ziya: Divan şiiri tarzındaki şiirleri (gazel, kaside ve şarkılar)
  Terkib-i Bent, Terci-i Bent: Bugün dahi dillerden düşmeyen beyitleri vardır.
  Zafername: Hiciv türünde bir kasidedir. Âlî Paşa’yı yermek için yazmıştır.
  Rüya: Mensur.
  Defter-i Âmal: Hatıraları.

  Namık Kemal (1840-1888)
  Tanzimat edebiyatının en hareketli ve heyecanlı ismidir.
  Vatan şairi olarak tanınır. Şiirlerinden çok nesirleri ile tanınır.
  Edebiyatta hürriyet kavramını ilk kullanan şairdir. Şiirlerinde “hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet” kavramlarını işlemiştir. Hürriyet Kasidesi, Vatan Şarkısı ve Vatan Mersiyesi bu konuları içerir.
  Namık Kemal de eski kültürle yetişmiş, divan şiiri eğitimi almış, gazeller, kasideler yazmıştır.
  Fakat o da sonradan divan edebiyatını eleştirmiştir. Ziya Paşa’nın Harabat’ına karşı Tahrib-i Harabat’ı yazarak eskiye olan tepkisini ortaya koymuştur.
  Şinasi’nin kurduğu Tasvir-i Efkâr’ı, Şinasi Paris’e kaçınca Namık Kemal çıkarmaya başladı. Daha sonra kendisi de Ziya Paşa ile Paris’e kaçarak orada Hürriyet gazetesini çıkardı. İstanbul'a döndükten sonra İbret gazetesini çıkardı.
  Eserlerinde romantizmin etkisi görülür.
  Tiyatroyu faydalı bir eğlence olarak görmüştür.
  Eserleri:
  İntibah: İlk edebî roman.
  Cezmi: İlk tarihî roman.
  Tahrib-i Harabat, Takip: İlk edebî eleştiri. Ziya Paşa’nın Harabat’ını eleştirmek için yazmıştır.
  Renan Müdafaanamesi: İlk eleştiri.
  Vatan Yahut Silistre: oyun
  Celâlettin Harzemşah: oyun.
  Gülnihal: oyun. Onun en başarılı tiyatro eseridir.
  Âkif Bey: oyun
  Zavallı Çocuk: oyun
  Kara Belâ: oyun
  Osmanlı Tarihi, Kanije Muhasarası, İslâm Tarihi: tarih

  Ahmet Mithat Efendi (1844-1912)
  Edebiyat, tarih, coğrafya, ziraat, iktisat alanlarında eserler vermiştir.
  Edebiyat yapmak için değil, okuma zevki aşılamak ve halkı eğitmek gayesiyle yazmıştır.
  En velût yazarımız odur. Yazı makinesi olarak bilinir.
  Asıl ilgi alanları, gazetecilik, romancılık ve hikâyeciliktir.
  Otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eseri vardır. Romanları tür bakımından çeşitlilik gösterir: macera, aşk, polisiye, tarih...
  Dili sadedir, çünkü eser vermekteki amacı halkı eğitmektir. Hatta romanlarında olayın akışını keserek okuyucuya bilgiler de vermiştir.
  Eserleri:
  Romanları: Hasan Mellâh, Hüseyin Fellâh, Felâtun Bey’le Rakım Efendi, Paris’te Bir Türk, Yeniçeriler...
  Çıkardığı gazeteler: Bedir, Devir, Tercüman-ı Hakikat
  Hikâyeleri: Letaif-i Rivayet

  Şemsettin Sami (1850-1904)
  Dil alanındaki eserleri ile tanınır.
  Kamus-ı Türkî adlı sözlüğü edebiyat ve dil alanında en önemli eserlerdendir.
  Kamus-ı Arabî ve Kamus-ı Fransevî: Diğer sözcükleri
  Kamusul-a’lâm: Ansiklopedik sözlük
  Sefiller: Hugo’dan çeviri.
  Robenson Cruose: çeviri roman
  Ahmet Vefik Paşa (1823-1891)
  Milliyetçilik ve Türkçülük akımının en önemli isimlerindendir.
  Tiyatro uyarlamaları ve çevirileri vardır.
  Bursa’da bir tiyatro yaptırmış, burada tercüme ettiği eserleri sahnelettirmiş, halkı
  tiyatroya gitme konusunda yönlendirmiştir.
  Moliere’in hemen hemen bütün eserlerini çevirmiştir.
  Tarih ve dil alanında da eserleri vardır. Ebulgazi Bahadır Han’ın Şecere-i Türk’ünü Çağataycadan çevirmiştir.
  Lehçe-i Osmanî: sözlük
  Atalar Sözü: ata sözleri mecmuası
  Hikmet-i Tarih ve Fezleke-i Tarih-i Osmanî adlı, tarihle ilgili eserleri de vardır.

  b. İkinci Dönem (1876-1896 arası)


  1876-1896 yılları arasında ikinci dönemin tanınmış temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım'dır.
  İkinci dönem edebiyatçıların sanat anlayışları birincilerden farklıdır. İkinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha baskıcı davranmasıdır.
  Bu dönemde batı edebiyatı örnekleri daha başarılı bir şekilde ortaya konmuştur.
  Dönemin sanatçıları devlet işleriyle, siyasetle, toplum meseleleriyle değil sadece sanatla ilgilenmişlerdir. Birinci dönem sanatçılarının toplumsal sorunlarla ilgilenmelerine karşın bu dönem sanatçıları kişisel konu ve temaları işlemişlerdir.
  Bu yüzden dilleri daha ağırdır.
  Dönemin romanlarında realizmin, şiirinde ise romantizmin etkisi vardır.

  Dönemin Edebiyatçıları

  Recaizade Mahmut Ekrem (1847-1914)

  Şiir, roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, edebî bilgiler türlerinde eserler vermiştir.
  Şiirlerinde hüznü ve elemi işlemiştir. Ölümü hatırlatan tabiat manzaraları, hüzünlü duygular, romantik güzellikler, solgun güller, kitap yaprakları arasında kurutulmuş çiçekler, küçük kuşlar onun şiirlerinin konuları arasındadır. Oğlu Nejad’ın ölümü; işli, üzüntülü şiirler yazmasında etkili olmuştur.
  Edebiyatta yenileşmeden yanadır. Muallim Naci ile aralarında bu konularda tartışmalar olmuştur.

  Eserleri
  Nağme-i Seher: Şiir
  Yadigâr-ı Şebab: Şiir
  Pejmürde: Şiir
  Zemzeme: Şiir. Önsüzünde edebiyat hakkındaki düşünceleri ve edebî eleştirileri vardır. (Bu esere Muallim Naci “Demdeme” ile karşılık vermiştir.)
  Muhsin Bey: Hikâye
  Şemsa: Hikâye
  Araba Sevdası: Roman. Realizmin etkisiyle yazılmıştır ve batı hayranlığı yolunda düşülen garip durumları eleştirir.
  Çok Bilen Çık Yanılır: Komedi
  Afife Anjelik: Tiyatro
  Vuslat: Tiyatro
  Atala: Tiyatro
  Talim-i Edebiyat: Edebî bilgiler içerir.

  Samipaşazade Sezai (1860-1936)
  Batılı tarzda hikâyeleri ve bir romanı vardır.
  Sergüzeşt adlı romanı realizme doğru atılmış bir adımdır.
  Küçük Şeyler adlı hikâye kitabı Fransız realistlerinin sanat anlayışlarına uygundur.
  Rumuzul-edeb, bazı makale, hikâye ve sohbetlerini içerir.
  Romantik özellikler taşıyan şiirler de yazmıştır.
  Şiir isimli bir de piyesi vardır.
  “İclâl”de, yeğeni İclâl’in ölümü üzerine yazdığı mersiye, bazı nesirleri ve hatıraları vardır.

  Abdülhak Hâmit Tarhan (1852-1937)
  Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilâlcisidir.
  Şair-i Azam olarak bilinir.
  Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur.
  Doğu ve batı şiirini işlendikleri yerlere giderek öğrenmiştir.
  Sanatında romantik etkiler vardır.
  Zengin bir lirizm bulunan şiirlerinde vezne, kafiyeye, söze, dile pek önem vermemiştir. Taşkınlık ve yücelik, söyleyişteki tezat onun şiirinin önemli özellikleridir.
  Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihî konular önemli bir yer tutar. Soyut kavramlar, hayat, tabiat, ölüm, insan, onun işlediği konulardır.
  Şiirleri: Sahra, Belde, Makber, Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Bâlâdan Bir Ses, Garam...
  Yirmiye yakın tiyatrosu vardır. Sahnelenmesi imkânsız tiyatro eserleri yazmıştır. Bu eserlerde insanların yanında ölüler, ruhlar, hayaletler, periler de rol alır. Tiyatroda egzotik, tarihî, millî ve dinî konuları işlemiştir. Bazı oyunlarında Shakespeare’in tesiri görülür. Hepsi de dramdır ve bazıları mensur bazıları da manzumdur.
  İlk tiyatro eseri Macera-yı Aşk’tır. Tarık, Finten, Eşber, Nesteren, Sardanapal, İlhan, Hakan, Liberte önemli tiyatro eserleridir.

  Nabizade Nazım (1862-1893)
  Romanlarıyla ve hikâyeleriyle realizmin ve natüralizmin temsilcisidir.
  Karabibik, edebiyatımızda Anadolu konulu ilk hikâyedir. Köy romanı olarak bilinir. Köy hayatı tam bir realizmle yansıtılmıştır.
  Zehra, ilk psikolojik roman örneğidir. Eserde tasvir ve tahliller geniş yer tutar.
  Diğer hikâyeleri: Yadigârlarım, Bir Hatıra, Sevda, Haspa

  Muallim Naci (1850-1893)
  Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. Eski-yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. Naci göze hitap eden kafiyeyi savunurken, Recaizade kulağa hitap eden kafiyeyi savunmuştur. Tartışma konusu, “abes” ve “muktebes” kelimelerinin -eski yazıda- kafiyeli olup olmadıklarıdır.
  Batılı şiiri benimsememesine rağmen bu alanda başarılı şiirler yazmıştır.
  Şiir kitapları: Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle
  Edebî eseri: Istılahat-ı Edebiye
  Sözlüğü: Lûgat-ı Naci

  2. Edebiyat-ı Cedide (Servet-i Fünun) (1896-1901)


  Servet-i Fünun, daha önce Ahmet İhsan tarafından çıkarılan bir fen dergisidir. Recaizade, 1895 sonlarında derginin başına Tevfik Fikret’i getirir.
  Tanzimat’la birlikte başlayan edebiyatı Avrupa ruhu ve tekniği içinde yenileştirme hareketi, 1896-1901 yılları arasında, Servet-i Fünun dergisi etrafında, Recaizade önderliğinde toplanan yeni nesille ikinci bir hamle yapmıştır.
  Bu nesli Ali Ekrem, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Mehmet Rauf, Tevfik Fikret, Hüseyin Cahit, Ahmet Hikmet, Faik Ali, Celâl Sahir, Hüseyin Suat oluşturur. Sonradan Halit Ziya da bu gruba katılmıştır.
  Dönem, 2. Abdülhamit’in istibdat dönemidir. Dönemin bu özelliği sebebiyle edebiyatçılar içe dönük davranmış, kişisel konuları, içliliği, aşkı, karamsarlığı, hayal kırıklığını, tabiat güzelliklerini, melânkoliyi ve üzüntüyü işlemişler; toplumsal sorunlara değinmemişlerdir. Adeta yüksek zümre edebiyatı gibidir. Bunda Recaizade’nin büyük etkisi vardır.
  Servet-i Fünuncu ve Edebiyat-ı Cedideciler denilen grup, Fransız edebiyatının özelliklerini büyük ölçüde Türk edebiyatına adapte etmeye çalışmışlardır. Fransız realizmi örnek alınmıştır.
  Tanzimat döneminde başlayan ve benimsenen, dildeki yabancı unsurları ayıklayarak sade Türkçe'ye geçiş hareketi bu devirde durmuş, Arapça ve Farsça kelimelere yeniden itibar edilmeye başlanmıştır.
  Tanzimatçıların birinci dönem sanatçıları, sanat toplum içindir prensibini benimserken, Servet-i Fünuncular ise Tanzimat’ın ikinci dönemindeki gibi sanat sanat içindir prensibi ile hareket etmişlerdir.
  Topluluğun üslûbu süslü ve sanatlı; ruh ve ifade tarzı ise Avrupai'dir.
  Şiirde aruz vezni kullanılmakla birlikte, nazım şekillerinde ve konularda büyük yenilikler yapılmıştır. nazmı nesre yaklaştırmışlar, beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğünü esas almışlardır. Bir cümle birkaç dizede/beyitte tamamlanabilir.
  Fransız şiirinden alınan sone ve terza-rima gibi şekiller ve serbest müstezat çokça kullanılmıştır.
  Kafiyede kulak kafiyesi benimsenmiştir.
  Romanda ve hikâyede batılı anlamda başarılı örnekler verilmiştir.
  Romanda tahlile ve teferruata yer verilmiş, modern kısa hikayenin ilk örnekleri bu dönemde şekillenmiştir.
  Roman ve hikâyede olaylar ve kişiler tamamen İstanbul'a, seçkin tabakaya aittir.
  Romanda realizmden, şiirde parnasizm ve sembolizmden etkilenmişlerdir.
  Bu dönemde gazetenin yerini dergiler almıştır: Servet-i Fünun, Malûmat, Mektep, Mütalâa, Hazine-i Fünun, Resimli Gazete...
  Şiir, roman, hikâye, tiyatro, tenkit ve hatırat türlerinde başarılı eserler veren Servet-i Fünun temsilcilerinin en tanınmışları,
  Şiirde Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin, Süleyman Nazif;
  Roman ve hikâyede Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur.
  Servet-i Fünun edebiyatına katılmayarak gene batılı anlayışla eserler verenler arasında Ahmet Rasim hatırat türü ile, Hüseyin Rahmi Gürpınar İstanbul'u anlatan romanları ile yeni Türk edebiyatını desteklemişlerdir.
  Servet-i Fünun dergisinin 1901’de kapatılmasıyla topluluk da dağılır.

  Dönemin Sanatçıları
  Tevfik Fikret (1867-1915)

  Recaizade ve Hamit’in tesiriyle batılı şiire yönelmiştir.
  Servet-i Fünun’un şiirdeki en önemli temsilcisidir.
  İlk şiirlerinde ferdî konuları (aşk, acıma, hayal kırıklığı...) işler topluluktan ayrı yazdığı şiirlerde toplumsal konulara yönelir. Bu anlayışla yazdığı şiirlerinde temalar, hürriyet, medeniyet, insanlık, bilim, fen ve tekniktir. Sis, Halûk’un Vedaı, Tarih-i Kadim, Halûk’un Amentüsü adlı şiirlerinde bu konuları işler.
  Sanatının bu ikinci döneminde dinlere de cephe alır, kutsal olan her şeye karşı çıkar, hatta İstanbul'a dahi küfreder (Sis).
  Fikret, aruzu Türkçeye başarıyla uygulamıştır. Serbest müstezadı geliştirerek serbestçe kullanmıştır.
  İlk dönemde dili oldukça ağırdır.
  Şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Ahenge büyük önem verir. Şiirlerinde şekil bakımından parnasizmin etkisi görülür.
  “Şermin”, onun çocuklar için ve heceyle yazdığı şiirlerden oluşan bir eseridir.
  Eserleri: Rübab-ı Şikeste, Halûk’un Defteri, Rübabın Cevabı, Tarih-i Kadim, Doksanbeşe Doğru

  Cenap Şahabettin (1870-1934)
  Servet-i Fünun’un Tevfik Fikret’ten sonra en önemli şairidir.
  Asıl mesleği doktorluktur. İhtisas için gittiği Fransa’da tıptan çok şiirle ilgilenerek sembolizmi yakından takip etmiş ve bu akımdan etkilenmiştir.
  Şiirde kelimeleri müzikal değerlere göre seçerek kullanır.
  Dili oldukça ağırdır. Bilinmeyen Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar kullanır. Duygu ve hayal yüklü tamlamalar kurar.
  Serbest müstezadı çok kullanmıştır.
  Aynı şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanmıştır.
  Aşk ve tabiat değişmez konularıdır.
  Sanatı, sanat, hatta güzellik için yapmıştır.
  Bolca semboller kullanmış, tabiatla iç dünyanın kompozisyonunu çizmiştir.
  Düz yazıları da vardır:
  Hac Yolunda, onun gezi yazısıdır.
  Suriye Mektupları ve Avrupa Mektupları da gezi türündedir.
  Diğer nesirleri:
  Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Tiryaki Sözleri (kendi vecizeleri)
  Tiyatro eserleri: yalan (dram), Körebe (komedi)

  Halit Ziya Uşaklıgil (1867-1945)
  Servet-i Fünun’un roman ve hikâyede en ünlü edebiyatçısıdır.
  Süslü, sanatlı ve ağır bir dili ve üslûbu vardır.
  Batılı anlamdaki ilk romanları yazmıştır.
  Realizmden etkilenmiştir.
  Romanlarında aydın kişileri anlatır. Mai ve Siyah’taki Ahmet Cemil, Servet-i Fünun sanatçısının temsilcisidir. Kahramanları yaşadıkları çevreye uygun anlatır ve ruh tahlillerine önem verir.
  Hikâyelerinde Anadolu hayatına ve köy ve kasaba yaşayışına, romanlarında yalnız stanbul'a yer verir.
  Anı ve mensur şiir türünde eserleri de vardır.
  Romanları: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar, bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekası, Sefile...
  Hikâyeleri: İzmir Hikâyeleri, hikâye-i Sevda, Kadın Pençesi, Onu Beklerken, Aşka Dair...
  Hatıraları: Saray ve Ötesi, Kırk Yıl, Bir Acı Hikâye

  Mehmet Rauf (1875-1931)
  Servet-i Fünun romanının ikinci önemli ismidir.
  Roman, hikâye ve tiyatro türünde eserleri vardır.
  Romantik duyguları, hayalleri ve aşkları işlemiştir. Sosyal hayata pek yer vermemiştir. Arzu, ihtiras ve aşk maceraları temel konularıdır.
  Romanlarında psikolojik tahlillere önem vermiştir.
  Dili sadedir.
  En önemli eseri Eylül’dür. Roman edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak bilinir. Konusu yasak aşktır. Şahıs sayısı azdır. Psikolojik tahliller başarılıdır.
  Romanları: Eylül, Ferda-yı Garam, Genç Kız Kalbi, Define, Son Yıldız, Kan Damlası.
  Hikâyeleri: Son Emel, Bir Aşkın Tarihi, Üç Hikâye, Hanımlar Arasında, Menekşe.
  “Siyah İnciler” ise mensur şiirlerinden oluşur.
  Dönemin Bağımsız İsimleri

  Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944)
  Roman ve hikâye türünde eserleri vardır.
  Natüralizmin temsilcisidir.
  Sade bir dil kullanmıştır.
  Tipleri yetiştikleri çevreye göre konuşturur. Psikolojilerinde çok iyi bir şekilde verir. Kişileri toplumun şartlarına göre değerlendirir. Romanlarında aptal, şöhret düşkünü, aşırı ihtiraslı, batıl inançlı gibi uç tipler vardır.
  İstanbul'un iç mahallelerinin günlük hayatını hikâye ve karikatürize der. Sokağı edebiyatta işleyen yazar olarak bilinir.
  Gözleme ve tasvire önem verir.
  Romanlarında sosyal tenkide de yer verir.bu tenkidi mizah yollu yapar.
  Şık ve Şıpsevdi adlı romanlarında batı hayranlığını konu edinir.
  Romanları teknik olarak zayıftır. Sık sık olayla ilgisi olmayan, gereksiz bilgiler verir. Bazen kendisi de olaylara müdahale eder.
  Eserleri: Şık, İffet, Tesadüf, Şıpsevdi, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç, Gulyabani, Cadı, Kesik Baş, Kadınlar Vaizi, Tünelden İlk Çıkış.

  Ahmet Rasim (1864-1932)
  Ahmet Mithat tarzını devam ettirmiştir.
  Pek çok konuda ve türde eserleri vardır.
  Bütün hayatını gazeteciliğe adamıştır.
  Makale ve fıkra yazmış; çeviriler yapmıştır.
  Türkçesi yerli ve temizdir.
  Hayatın komik ve ibret verici yanlarıyla ilgilenmiştir.
  Roman ve hikâyelerinde İstanbul'a, özellikle Beyoğlu’na ait konular işlemiştir. Romanlarının başlıca konuları, aile sarsıntıları ve ülke meseleleridir.
  Günlük hayattan renkli ve fotoğraf zevkiyle kesitler sunmuştur.
  130’dan fazla eseri vardır.
  Roman ve hikâyeleri: İlk Sevgi, Güzel Eleni, Endişe-i Hayat, İki Günahsız Sevda,
  İnceleme, makale, fıkra, hatıra: Gülüp Ağladıklarım, Muharrir Bu Ya, Şair-Muharrir-Edip, Şehir Mektupları
  Aynı zamanda 65’e yakın şarkısı olan bir bestekârdır.

  3. Fecr-i Âtî Topluluğu (1909-1912)


  1901’de, Servet-i Fünun mecmuası etrafında, kendilerine Fecr-i Âtî adını veren yeni bir nesil toplanmıştır.
  Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra 1909 yılında Yakup Kadri, Ahmet Haşim, Refik Halit, Fuat Köprülü, Ali Canip, Şehabettin Süleyman, Celâl Sahir, Tahsin Nihat, Emin Bülent gibi isimler bir araya gelerek yeni bir topluluk oluştururlar.
  Topluluk, sanat hayatına bir bildiriyle başlar.
  Sanatın saygıdeğer ve şahsi olduğu anlayışını benimserler.
  Onlar Servet-i Fünun’u batılı edebiyatı tam olarak oluşturamamakla suçlarlar.
  Fransız edebiyatını örnek alırlar.
  Dilleri süslü, sanatlı, ağdalı ve ağırdır.
  Aşk, ve tabiatı konu olarak işlemişlerdir. Aşk genellikle hissi ve romantiktir. Tabiat tasvirleri ise gerçekçi değil, Haşim’de olduğu gibi şahsîdir.
  Kısa ömürlü olan bu topluluk, Servet-i Fünunculardan daha sade bir dil kullanmış sembolizm, empresyonizm ve romantizm gibi akımları eserlerine uygulamışlar, Avrupaî edebiyat ile Milli edebiyat arasında bağ oluşturmuşlardır.
  Aruzla şiir yazan Fecr-i Âtî şairlerinin en tanınmış ve en orijinali Ahmet Haşim'dir.
  Şiire herhangi bir yenilik getirmemişler, Servet-i Fünun’un devamı olmaktan öteye gidememişlerdir.
  Sanat anlayışlarında birlik ve bütünlük olmadığı için 1912’de dağılmışlar, ferdî olarak değişik alanlarda eserler vermişlerdir.

  Dönemin Sanatçıları

  Ahmet Haşim (1884-1933)

  Fecr-i Âtî şiirinin en önemli ismidir.
  Sanat için sanat yapmıştır.
  Sembolizmin en önemli temsilcisidir.
  İşlediği başlıca temalar tabiat ve aşktır.
  Şiirlerinde hayalle birlikte musikiye önem vermiştir.
  Lirik bir şairdir.
  Tamamen aruzu kullanmıştır. Dili süslü ve sanatlıdır. En çok serbest müstezadı kullanmıştır.
  Ona göre şiir anlaşılmak için yazılmaz, şiirde anlam aranmaz; şair bir hakikat habercisi, şiir dili de bir açıklama vasıtası değildir. Şiir duyulmak için yazılır ve okunur; şair tabiatın kendine hissettirdiklerini sembollerle şiirine yansıtır, okuyan da kendi hayal dünyasına uygun olarak algılar; şiir dili de telkin görevindedir.
  Nesirleri: Gurabahane-i Laklakan, Bize Göre, Frankfurt Seyahatnamesi.

  Devamı için tıklayın : Türk Edebiyat Tarihi Bölüm 2